xx:xx / xx:xx
◔̯◔

Scalable Supervision

Go to source

by Olan!.

🍉 🍉 🍉